شنبه, 16 فروردین 1399  
محل برگزاری کنفرانس
حامیان علمی
حامیان ژورنالی
برگزارکنندگان