ششمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان تاریخ
:. آخرین مهلت ارسال مقالات (تمدید شد) 1400/12/07
:. اعلام نتایج داوری 1400/12/13
:. آخرین مهلت ثبت نام 1400/12/15
:. روز برگزاری کنفرانس 1400/12/18
:. پایان روز برگزاری 1400/12/19
وضعیت : فعال

پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان تاریخ
:. مهلت ارسال مقاله 1399/06/30
:. اعلام نتایج داوری 1399/07/15
:. آخرین مهلت ثبت نام 1399/07/19
:. آغاز روز برگزاری 1399/08/01
:. پایان روز برگزاری 1399/08/02
وضعیت : پایان یافته

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان تاریخ
:. آخرین مهلت ارسال مقالات 1398/02/01
:. اعلام نتایج داوری 1398/02/31
:. آخرین مهلت ثبت نام 1398/03/01
:. روز برگزاری کنفرانس 1398/03/08
:. پایان روز برگزاری 1398/03/09
وضعیت : پایان یافته