تاریخ شروع ارسال مقاله : 1398/10/01
تاریخ شروع ثبت نام : 1399/05/25
تاریخ برگزاری : 1399/08/01
وب سایت همایش
تاریخ شروع ارسال مقاله : 1397/11/01
تاریخ شروع ثبت نام : 1397/12/01
تاریخ شروع همایش : 1398/03/08
تاریخ پایان همایش : 1398/03/09
وب سایت همایش