ششمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

تاریخ شروع : 1400/12/18
تاریخ پایــان : 1400/12/19
وضعیت : فعال

پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

تاریخ شروع : 1399/08/01
تاریخ پایــان : 1399/08/01
وضعیت : پایان یافته

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

تاریخ شروع : 1398/03/08
تاریخ پایــان : 1398/03/09
وضعیت : پایان یافته